Psikedelik Bilgi Teorisi halüsinasyonun algısal etkilerini tanımlayabilmek için nonlineerliğe (doğrusalsızlık) başvurur. Nonlineer halüsinasyon üzerine yapılacak tartışma teorinin temel uğraşlarından biridir.  Fakat nonlineer terimi kimi zaman kafa karıştırıcı veya açık olmayan anlamlarla karşımıza çıkar. Psikedelik halüsinasyonun nonlineerliğini açıklayabilmek için aşağıda nonlineer dinamikler ve bunların psikedelik algıya nasıl uygulandığını açıklayan bir bölüm yer almaktadır. 

Nonlineer Sistemler

Nonlineer sistemlerde girdilerin oranıyla birlikte düşünüldüğünde ortaya çıkan karmaşık bir çıktı görünümü vardır. Lineer bir sistemdeki değişimlerin çıktıları basittir ve bir çizgi veya grafikle gösterilebilir. Ancak nonlineer sistemlerin çıktıları kaotik ve karmaşıktır ve bunların çoğunlukla önceden tahmin edilmesi zordur. Matematiksel terimlerle düşünüldüğü zaman nonlineer bir sistemin çıktıları, onları çözmeye başladığınız yerlerden uzaklaştıkça ayrışmaya veya daha çoklu veri noktalarına ulaşmaya başlarlar. Nonlineer bir sistemin çıktıları tek bir doğrusal fonksiyonla gösterilemez. Çünkü doğrusal fonksiyonlar ardışık veya eklemeli bir karmaşıklık çizerken nonlineer sistemler katsayısal ve geometrik olarak genişleyen bir karmaşıklık çizerler. Nonlineer sistemler üzerine matematiksel çalışmalar kaos teorisi, karmaşıklık teorisi ve fraktaller ve hücresel otomat gibi kendine benzer özyinelemeli sistemlerin analiziyle sonuçlanır. Nonlineer çıktının üretilmesi son derece içsel bir güzellik olarak düşünülür ve tekrar eden biçimler ve kalıplar, spiritüel veya mistik olarak algılanır. Çünkü onlar biyolojideki, doğadaki ve kozmostaki nonlineer sistemlerin eşbiçimleridir (izomorf).

Nonlineer Bilinç

Fiziksel dünya karmaşık bir nonlineer sistemdir. Fakat insan bilinci, gerçekliği, zaman içinde tahmin edilebilir, doğrusal ve ardışık bir hikâye gibi algılar. Algının doğrusallığı, bilincin sabit ve tahmin edilebilir çıktılar ürettiğinin bir göstergesidir. Eğer algı aynı doğrusal girdi için aniden çoklu, tahmin edilemez çıktılara bölünürse, bu, bilincin kararlılığını kaybettiğinin ve nonlineer olduğunun bir göstergesidir. […]

Nonlineer Halüsinasyon

Nonlineer halüsinasyonun çok sayıda renkli örneği vardır. Geometrik sistemleri, ağları ve spiralleri görmek, optik ağlardaki birbirine bağlı osilatörlerin istikrarsızlaşmalarının nonlineer ürünleridir. Bazı şahsi açıklamalar DiPT maddesinin işitsel ağlarda eşsiz nonlineer perde transpozeleri yarattığını bildirmektedir. Bu işitsel nonlineerlik durumu bireylerin tam bir oktav aşağıya transpoze edilmiş sesleri veya bir perdeye dayanan sesleri duymalarına neden olur. İşitsel yankılar, görsel hareket izleri ve hayali dokunma hisleri, algısal kare geribildiriminin özyinelemeli ürünleridir. Aynı girdi için çoklu perspektiflerin algılanması nonlineer bir çatallanmayı örnekler. Çevrede üst üste binen hayali görüntüler algılamak görsel bellek hatırlamasının nonlineer istikrarsızlığıdır. Sert cisimlerin biçimsel sınırlarının birbirlerine doğru eriyip büküldüğünün görülmesi ise karşıtlık ve kenar algılamasının nonlineer bir istikrarsızlığıdır. Size doğru televizyondan bir ses veya bir radyo konuşması duymanız ise anlamsal ayrıştırma ve dizmenin nonlineer istikrarsızlaşmasının bir sonucudur. Zamanın atlayarak ilerlemesi, zamanın kaybedilmesi, zamanda geriye doğru hareket etme gibi hisler ise görsel hafızanın korunmasındaki nonlineer istikrarsızlıktır. Psikedelik halüsinasyonun temel ilkesi şudur ki halüsinasyonlar lineerden nonlineer karmaşıklığa doğru devamlı şekilde hareket ederler. Bu, doz aralığına ve etkinin süresine bağlıdır. Doz arttıkça daha orantısız bir şekilde nonlineer, tahmin edilemez ve karmaşık bir hal alan algı zaman içinde uyarıcılara tepki olarak ortaya çıkacaktır. 

Kapak resmi: https://www.medicinewisdom.ca/

Bu makale yazar ve programcı James Kent’in “Psychedelic Information Theory- Shamanism in the Age of Reason” adlı kitabından (2010) We Are The Hippies okurları için yazarın bilgisi ve izni dahlinde dilimize çevrilmiştir.

Bu yazı tamamıyla açıklama, bilgilendirme amacıyla orijinal kaynağından çevrilerek hazırlanmıştır. Yazarın ve sitenin hiçbir suretle teşvik etme, özendirme amacı yoktur. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, tehlikeli ve kanunen yasaktır. Kesinlikle tüketilmemesini tavsiye ediyoruz.